Uczestnicy projektu

Grupą docelową wsparcia będą instytucje i osoby zajmujące się zawodowo przemocą w rodzinie. Instytucje: MOPS w Chojnicach,  Niepubliczna Poradnia Psychologiczna w Starachowicach, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ” w Częstochowie (Odbiorcy Wsparcia – OW).

Instytucje zost. wybrane przez Lidera projektu po analizie i wywiadach weryfikujących potrzeby instytucjonalne, osób w nich pracujących i potrzeby odbiorców ich wsparcia.

Odbiorcami pośrednimi będą:ofiary przemocy w rodzinie, sprawcy przemocy w rodzinie, świadkowie przemocy potrzebujący wsparcia i pomocy w tworzeniu indywidualnego programu readaptacji zarówno dla ofiar jak i sprawców przemocy.

Działania w projekcie będą skierowane do osób:

 • mających utrudniony dostęp do specjalistów;
 • będących w pilnej potrzebie skorzystania z pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej;
 • którym zależy na zachowaniu anonimowości;
 • z niepełnosprawnością;
 • z małych miejscowości;
 • wychowujących małe dzieci;
 • przebywających za granicą;
 • dla których bariera wstydu jest nie do pokonania w życiu codziennym.

Na podstawie analizy Lidera w  3 inst wybranych do udziału w projekcie określono 3 najważniejsze obszary, które ograniczają efektywność realizowanej codziennej pracy: 

 • brak holistycznej pomocy (specjalizacja zadań w poszczególnych instytucjach i specjalistyczna wiedza terapeuty tylko z wybranego obszaru) 95% badanych;
 • bariera wstydu wynikająca zarówno ze społecznego postrzegania ofiary przemocy w rodzinie jako osoby współwinnej, jak i poczucia osobistej porażki dotyczącej związku czy dzieci; 99 % badanych
 • brak narzędzi elektronicznych (aplikacji, komunikatorów) dedykowanych  (komunikacja przez aplikację pozwala nie czuć się ocenianym, wartościowanym w momencie mówienia o sprawach bolesnych i trudnych) w pierwszej fazie radzenia sobie z przemocą. 89% badanych