Partnerzy

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania”

Na podstawie Decyzji DSW-3-4001-490/JG/04 z dnia 19 czerwca 2004r. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Chojnicach została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych z pozwoleniem na prowadzenie kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Pedagogika. Następnymi otwartymi kierunkami były kolejno:

Administracja – studia I° – DSW-3-WB-4003-121/05 z dnia 20 marca 2006r.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – studia I° – MWiSW-DNS-WUN-6022-11837-2/IŻ/11
z dnia 04 stycznia 2011r.

Pedagogika na Wydziale Zamiejscowym w Kościerzynie – studia I° – MWiSW-DWS-WUN-6022-14821-3/SH/11 z dnia 01 czerwca 2011r.

Pedagogika – studia II° – MWiSW-DNS-WUN-6022-25094-3-EK/2012 z dnia 30 listopada 2012r.

Filologia angielska– studia I° – MWiSW-DSW-ZNU-6022-104-2014-EK-1 z dnia 10 czerwca 2014r.

Uczelnia kształci słuchaczy studiów podyplomowych na specjalnościach związanych z powyższymi kierunkami w Chojnicach, Wydziale Zamiejscowym w Kościerzynie oraz w Ośrodkach Zamiejscowych w Grójcu, Pionkach, Starachowicach, Kielcach, Kazimierzy Wielkiej i Radomiu. Zarządzeniem Rektora PWSH „Pomerania” 09/R/2010 z dnia 18 maja 2010r., w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Administracji utworzone zostały dwie katedry: Katedra Pedagogiki i Katedra Administracji.

„Pomerania” umożliwia studentom oraz osobom zainteresowanym zdobycie dodatkowych uprawnień poprzez skorzystanie z bogatej oferty kursów, szkoleń i warsztatów. W dniu 09 listopada 2010r. Uczelnia uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, pod numerem ewidencyjnym 2.22/00198/2010.

Od początku istnienia, PWSH „Pomerania” zatrudnia profesjonalną kadrę dydaktyczną z Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna, Poznania, Szczecina oraz Chojnic i okolic. Dorobek naukowy wykładowców dokumentowany jest sukcesywnie w akademickich wydawnictwach takich jak Acta Pomerania, Z problemów administracji, Z problemów bezpieczeństwa, Z problemów pedagogiki, skryptach i in. Funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Wydawnictw PWSH pełni Rektor. Informacje bieżące z życia „Pomeranii” ilustruje kwartalnik uczelniany Żak Chojnicki.

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki oraz Studenckie Koła Naukowe takie jak: Koło Młodych Pedagogów, Koło Aktywnych Studentów Administracji czy Studenckie Koło Naukowe Filozofii Edukacji. Członkowie Samorządu aktywnie uczestniczą w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości i Programów Kształcenia,  Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Organizują imprezy kulturalno-rozrywkowe (np. Otrzęsiny, Spotkania Opłatkowe, Bal Pomeranii), sportowo-rekreacyjne (np. wiosenny grill, spływ kajakowy) oraz społecznie użyteczne (np. akcja poboru krwi, Pomerania-Dzieciom, Kiermasze Świąteczne). Angażują się w prace związane z organizowanymi przez Uczelnię konferencjami międzynarodowymi, debatami publicznymi, wykładami otwartymi itp. Promują „Pomeranię” podczas Targów Edukacji i Pracy w Bytowie, Człuchowie i Chojnicach.