SPOTKANIE NA SŁOWACJI

Pierwsze projektowe spotkanie już za nami. – Było merytorycznie i bardzo pracowicie – podsumowała dr Magdalena Grochulska, rektor Powszechnej wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania”.

-Mogliśmy się zapoznać z doświadczeniami naszego słowackiego partnera w sprawie nowych sposobów docierania i wspierania ofiar przemocy, a także zaplanować kolejne działania – wylicza Maciej Kułak, przedstawiciel Elektroszkoleń, partnera krajowego projektu.

Katolicki Uniwersytet w Rużemberoku należy do słowackich liderów w pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami związanymi z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przemocy domowej. – Wiele rozwiązań zostało wypracowanych poprzez pomoc hermetycznie zamkniętej społeczności romskiej – wskazuje prof. Miroslav Gejdos, przedstawiciel partnera zagranicznego.

Dzięki temu gros z nich będzie można zaadaptować do polskich warunków. – U nas też nie brakuje środowisk zamkniętych – przekonuje dr Grochulska. – Wbrew stereotypom wiele z nich na pozór porządne domy, inteligenckie rodziny. A do nich dotarcie jest znacznie utrudnione. Stąd pomysł współpracy ze Słowakami, a także wykorzystanie nowych technologii.

Jak dodaje Maciej Kułak ważnym elementem projektu będzie stworzenie platformy, z której korzystać będą mogły zarówno ofiary przemocy, jak i świadkowie. Co więcej będzie tam również specjalny działa dla sprawców.

(qm)

Innowacyjny model pomocy prawno–psychologiczno–pedagogicznej przeciwdziałania przemocy

Nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-0073/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
DZIAŁANIE 4.3: Współpraca ponadnarodowa
Celem głównym projektu jest stworzenie modelu wsparcia prawno-psychologiczno-pedagogicznego (model pomocy PPPP on-line) przy wsparciu Partnera ponadnarodowego dla instytucji i osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wspierającego tworzenie indywidualnego programu readaptacji dla ofiar i sprawców przemocy.
Wartość projektu: 1 446 182,40 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 402 796,92 zł
Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2021-03-31
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach
Partner krajowy: Elektroszkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Partner ponadnarodowy: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja